Agencija za konsalting i inženjering

37208 KRUŠEVAC, Prvomajska 45
tel: 037 / 692-182 | 063 / 72 73 997
e-mail: office@amp-ing.co.rs

Usluge

ISO 9001:2008 - Standard za sisteme menadžmenta kvalitetom (QMS)

Sistem menadžmenta kvalitetom ( u daljem tekstu QMS ) usaglašen sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 je način na koji organizacija upravlja, kontroliše i poboljšava one poslovne aktivnosti koje se odnose na kvalitet. QMS obuhvata organizacionu strukturu, planiranje, procese, resurse i dokumentaciju koja se koristi za ostvarivanje ciljeva kvaliteta koji obezbeđuju poboljšavanje proizvoda/usluga i tim samim ispunjenje zahteve korisnika.

Prednosti uvođenja QMS-a shodno zahtevima ISO 9001:2008

 • Ostvarivanje konkurentske prednosti i povećanje profita kroz sistemsko upravljanje firmom

 • Postizanje većeg poverenja klijenata i poslovnih partnera naročito kada otpočinju poslovne pregovore

 • Mogućnost učestvovanja na tenderima tj. zadovoljenje svih uslova u slučaju javnih nabavki

 • Poboljšavanje poslovne sposobnosti i produktivnosti

 • Postizanje i održavanje stabilnog nivoa kvaliteta proizvoda/usluga

 • Povećanje zadovoljstva klijenata

 • Usaglašenost sa zakonima, lakše dobijanje i održavanje svih potrebnih dozvola

Standard ISO 9001:2000 ( 2008 ) je nastao kao rezultat " Dobre menadžment prakse" najuspešnijih svetskih kompanija. Praksa je takođe pokazala da standard treba uvesti kao prvi tj. osnovni na koji se relativno lako nadograđuju  ostali standardi, najčešće ISO 14001:2004, HACCP, ISO 22000:2005 itd.

Metodologija rada

Naš najvažniji cilj je da naši klijenti budu zadovoljni pruženim uslugama. To postižemo na način koji obezbeđuje maksimalno učešće agencije, minimalno učešće klijenta uz maksimalna postignuća planiranih i realizovanih aktivnosti.

Mi ne savetujemo već smo aktivni članovi timova za kvalitet naših klijenata što se ogleda kroz sledeće aktivnosti koje sprovodi agencija AMP inženjering :

 • Snimanje postojećeg stanja i utvrđivanje šta je sve potrebno uraditi da bi se organizacija uskladila sa zahtevima standarda

 • Izradu detaljnog programa rada na primeni standarda  ISO 9001:2008

 • Vođenje i usmeravanje organizacije za sve vreme realizacije programa rada

 • Obučavanje rukovodstva i radnog tima (zaposlenih) u organizaciji:

  • Obuka za razumevanje standarda i dokumentovanje procesa u organizaciji

  • Obuka za sprovođenje internih provera

 • Specijalizovana obuka (po zahtevu):

  • Za primenu tehnika analize i projektovanja procesa

  • Za primenu alata kvaliteta;

  • Za primenu softverskih alata koji doprinose efikasnom funkcionisanju sistema kvaliteta

 • Izrađujemo svu neophodnu dokumentaciju

 • Vršimo proveru usaglašenosti izrađenih dokumenata sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 i eventualne korekcije kao članovi tima za proveru

 • Vršimo pripremu i sprovođenje interne provere i pružamo pomoć u preispitivanju QMS-A

 • Pomoć u izboru Sertifikacione kuće i pripremi prijave za ocenjivanje

Realizacija projekta traje od šest do dvanaest meseci što zavisi od složenosti organizacije. Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge, možete da popunite  upitnik na osnovu kojeg ćemo Vam dostaviti ponudu.