Agencija za konsalting i inženjering

37208 KRUŠEVAC, Prvomajska 45
tel: 037 / 692-182 | 063 / 72 73 997
e-mail: office@amp-ing.co.rs

Usluge

HACCP - Sistem proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane

(Hazard Analisys and Critical Control Point) Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačake

 1. Obaveza naše  zemlje je da u postupku približavanja EU svoje nacionalne propise usaglasi, harmonizuje sa propisima EU. Taj proces je u toku, što podrazumeva i obaveznu primenu HACCP sistema
 1. U velikom broju preduzeća prehrambene industrije je sve veće interesovanje za sistem proizvodnje zdravstveno sigurne hrane primenom HACCP koncepta posebno kod onih preduzeća koja su izvozno prjentisana
 1. Odgovornost je na proizvođačima da razvijaju odgovarajuće sisteme proizvodnje zdravstveno sigurne hrane, bazirane na HACCP konceptu u isto vreme ne zanemarujući važnost uloge zvaničnih službi za inspekciju.

Prednosti sistema  HACCP

Prednosti primene sistema HACCP su :

 • Primenljiv je u celom lancu proizvodnje hrane

 • Efikasna i ekonomična kontrola rizika prehrambenih namirnica

 • Povećana konkurentnost na tržištu i imidž firme

 • Povećava zadovoljenje korisnika

 • Omogućava nadležnom organu da potpunije utvrđuje nivo usaglašenosti organizacije

 • Premeštanje težišta sa provere kvaliteta proizvoda na preventivno upravljanje procesom

 • Mogućnost integracije sa QMS-om prema seriji ISO 9000

 • Omogućava projektni pristup i timski rad

Potrebe za primenom sistema HACCP ( osim što je i zakonska obaveza ) su zbog:

 1. Zahteva kupaca

  • Bezbedna i zdravstveno sigurna hrana

  • Hrana koja nije podvrgnuta brojnim procesima, ali je bezbedna

  • Hrana bez konzervansa

  • Produžen rok upotrebe

  • Savremeniji dizajn pakovanja

  • Potreba da budu adekvatno informisani

  • Povećana zaštita potrošač

 1. Zahteva tržišta

  • Povećan broj proizvođača hrane

  • Nove tehnologije u proizvodnji hrane

  • Povećan izvoz hrane

  • Svetski turizam i međunarodna trgovina

  • Povećan broj osetljivih ljudi (rizične grupe korisnika)

  • Povećan broj patogena

  • Težnja za poboljšanjem zdravlja naroda (WHO...)

  • Svetska trgovina (WTO) zahteva harmonizaciju propi

Metodologija rada

Aktivnosti koje sprovodi agencija AMP inženjering su:

 • Snimanje postojećeg stanja, utvrđivanje da li postoje građevinsko-tehnički, tehnološki i higijenski preduslovi za primenu sistema HACCP, te izrada plana obezbeđenja nedostajućih preduslova,

 • Projektovanje HACCP sistema, izradu detaljnog termin-plana svih aktivnosti i podelu odgovornosti između naručioca i konsultanta,

 • Sprovođenje programa obuke koji uključuje:

  • upoznavanje rukovodstva sa strategijom uspostavljanja i upravljanja sistemom zdravstvene bezbednosti hrane primenom pristupa "Analiza rizika i kritičnih kontrolnih tačaka" (HACCP sistem),

  • obuku HACCP tima za razvoj HACCP sistema, HACCP planova i validaciju HACCP sistema,

  • Izrađuje sva potrebna dokumenta HACCP sisitema, vrši proveru usaglašenosti-HACCP sistema sa zahtevima Codex alimentariusa/ISO 22000:2005

 • Validaciju - potvrđivanje efektivnosti HACCP sistema.

 • Pomoć u sprovođenju korektivnih mera u HACCP sistemu,

 • Pomoć u izboru organizacije za sertifikaciju i pripremi prijave za ocenjivanje

Ponudu vam možemo dati tek nakon što na licu mesta procenimo koje preduslove morate da obezbedite za primenu HACCP sistema. Ukoliko ste zainteresovani, možete da popunite  upitnik na osnovu kojeg ćemo Vam dostaviti ponudu.